Kulturní památky a zajímavosti

Namesti-2013 33 Kostel Narození Panny Marie
V Kosmově kronice sázavský mnich, který po smrti Kosmově samostatně v kronice pokračoval, píše, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony – Jan, Burian a Hodinář, jeden menší a hodiny.

23. srpna 1746 vypukl v Mnichovicích požár. Popelem lehlo pře dvacet domů a kostel. Na základy byl postaven nový kostel ve stylu selského baroka. Vysvěcen byl 8.září 1754 pražským biskupem Antonínem Vokounem.

Kostel je  postaven v selském baroku. Je to jednolodní kos­tel s kulatým presbytem, který je pozůstatkem dřívějšího go­tického kostela, další pozůstatek je podpěrný systém za hlavním oltářem.
Ke kostelu jsou připojeny dvě postranní kaple, epištolní je zacloněna rozlehlým štítem.
Hlavní průčelí zdobí volutový štít s bohatým římsovím. Zde je hlavní vchod do kostela. Nad ním je znak patrona kostela rodu Khevenhüllera-Metsche, tento znak je tesán do červeného mučitského kamene.
Průčelí, vedoucí na náměstí, je velice zdobné s rozložitým štítem a vytváří zdánlivě hlavní průčelí. Uprostřed je zazděný výklenek, který je pozůstatkem původního románského kostela. Nad výklenkem jsou sluneční hodiny, které zde byly namalovány v době, kdy městečko nemělo peníze na zřízení mechanických hodin.

Pod hlavním oltářem je krypta, která je také pozůstatkem původního gotického kostela, možná dokonce i bývalé bazili­ky.
Seznam v kryptě pohřbených: „Podle původních úmrtních knih při témže chrámu se naléza­jících sestaven byl v r. 1852 kaplanem Josefem Ludvíkem a děkanem V. Krameriem potvrzený Hodnověrný seznam všech ve kryptě děkanského chrámu Páně městečka Mnichovic v Pánu od­počívajících:
20.3.1699 pohřbena byla první do sklípku Salomena Lidmila, matka J. M. Pána Kropáče.
29.1.1714 pohřben jest urozený a statečný rytíř Pán Josef Kalhardt ze Sternfeldu, věku svého maje 30 let.
16.9.1719 Magdalena Najíčová, mater J. M. Pána faráře Matěje Najíče.
12.10. 1719 P. Jiří Janoušek, slovutný bývalý primátor městečka.
28.2.1721 pohřbena ctná a šlechetná matrona Anna Benešová, pozůstalá vdova po důchodním v Ješticích.
29.10.1728 pohřben mnoho poctivý panic a mládenec Rudolf Novák v stáří okolo 62 r.
6.5.1738 šlechetná a poctivá matrona Dorota, manželka pana Antonína Hasapaše, panského šenkýře v Mnichovicích a pohřbena v kostele pod kruchtou v stáří okolo 68 let.
16.8.1738 pan Antonín Hasapaš, šenkýř na panské hospodě pohřben ve sklípku pod oltářem v stáří svém 48 let, při jehož pohřbu přítomno bylo 11  kněží a lidu obecního nesčíselný počet.
1.4.1756 Důstojně velebný Pán Matěj Frant. Najič, který celých 42 let zde působil, zasloužilý a nejhodnější farář, který kostel vystavěl. Plný  zásluh duši svou Stvořiteli odevzdal a s velikým pláčem v kryptě pochován byl.
9.6.1762 Illustrisima Joanna baronesa Stařímská z Liebsteinu v 33 roce.
17.12.1776 Václav Leopold Stařímský z Liebsteinu, pán na Chlumu a Lomnicích v stáří 70 let.

Fara-2013 3 Fara
První farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem, tedy ve 30. letech 14. století. Byla dřevěná a měla doškovou střechu. V zápisu z roku 1629 je zmínka o přístavbě světničky na sloupech. Z roku 1720 zase pochází zápis od P. Najiče: „.. tu stojí jedna světnička spolu s dřevěným stavením, již celé od červů prožrané, takže v tom nebezpečno je pobývati.“
Současná farní budova byla postavena v letech 1721-2. V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby u oken a dveří.
V roce 1912 byl zrušen průjezd. Poslední větší opravy proběhly v roce 1971. Pozemek byl k faře , se souhlasem Komorního hrádku, připojen v roce 1668 od gruntu číslo 17. Ovocný sad zde byl vysázen v roce 1836 děkanem Fenersteinem.


husuv-sbor-2013 Husův sbor
Husův sbor církve Československé byl vybudován v letech 1926-1928. Slavnostního otevření 1. července 1928 se zúčastnil i patriarcha Gustav Procházka.
Do věže byly umístěny dva zvony: menší, který darovaly školní děti, nesl nápis „Jan Amos Komenský – dar školní mládeže 1918-1928“ a znak kalicha. Větší zvon nesl státní znak a nápis: „T. G. Masaryk 1918-1928 – Dar sesterského sdružení.“ Oba zvony byly zhotoveny pražským zvonařem Diepoldem. Větší zvon byl za druhé světové války zrekvírován. V roce 1966 byl zakoupeny zvon nový.
Průčelí zdobí tři vitrážová okna, která zobrazují: Jana Žižku, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.


Svaty-Jan-Nepomucky-2013 2 Socha sv. Jana Nepomuckého na Jánském náměstí
V roce 1634 Mnichovice dostaly barokní sochu svatého Jana Nepomuckéko.  Socha původně stála o několik metrů blíže domu čp. 126. V roce 1941 byla kvůli zvýšení terénu posunuta na nynější místo. Příjmení dárce je vytesané na spodní části pod­stavce, ale již je spatně čitelné. Původně měla socha kolem hlavy pět zlatých hvězdiček, které nyní chybí. Na podstavci je chronogram, ve kterém je skryt rok darování sochy
Chronogram:

K VIetssI sLaVIe
a pobozonostI sVatIho
Jana tento obraz VIhotoVItI
DaL MatIeolän frantissek.

Svaty-Jan-Nepomucky-2013 7


morovy-sloup-2013 4 Morový sloup
V roce 1713 vypukl v Mnichovicích opět mor. Na paměť ukončení moru byla na náměstí postavena barokní socha Panny Marie Svatohorské – Morový sloup. Socha je charakteristická pro počátek 18.století - sto­jí na hladkém sloupu, okolo je ohrada s kuželovou balustrá­dou. Roku 1898 byl sloup restaurován. Okolo sochy stály čtyři mohutné lípy, které byly vyvráceny velkou vichřicí 1. srpna 1927. Socha byla znovu vysvěcena 7. srpna 1994 biskupem Škarvadou.
morovy-sloup-2013 1


Zittuv-mlyn-2013-1-2013 2
 
Zittův (Horní) mlýn
Mlýn patří k nejstarším mnichovickým budovám. Z historickým písemností se dozvídáme, že zde stál již v roce 1600. Mlýn původně patřil Komornímu Hrádku a proto nebyl veden v obecních gruntovních knihách. V roce 1656 ho od hraběte Jana Valdštejna koupil Václav Bína. Po jeho smrti připadl jeho synovi Matěji, ten ho 23. 3. 1720 prodal Matěji Janovskému, který koupil i dolní mlýn tzv. Podmnichovický. V roce 1772 koupil mlýn Josef Ševl. V roce 1845 patřil mlýn Karlu Davidovi a ten ho 3. listopadu 1873 prodal Václavu Zittovi z Ládví.

Původně byl mlýn poháněn vodou z rybníka Koloděje, ten se však 1. července 1735 protrhl a již nebyl obnoven a tak byl pro mlýn vybudován rybník vlastní. Mlýn sloužil až do 4. prosince 1942.
V současné době je mlýn rekonstruován.
Stranky Zittova mlýna
Zittuv-mlyn-2013 11

Hřbitov
S kostelem souvisel vždy i hřbitov, proto i v Mnichovicích byl původní hřbitov před kostelem, a to v místech, kde se dnes nachází pomník padlých. Po přestavbě kostela v roce 1754 vyrostla před kostelem vysoká zeď a hřbitov byl rozšířen za kostel. V roce 1770 byly patentem císaře Josefa II. hřbitovy kolem kostelů zrušeny. V Mnichovicích byl otevřen hřbitov až počátkem 19. století v místech, kde je dnes "Požární dům" a za ním se nacházející park. Na nově zřízený hřbitov se pochovávalo od roku 1815. V roce 1840 byl rozšířen až k potoku na Jánském náměstí. Na začátku tohoto století byla část (tj. asi 60 let uzavřená první část hřbitova) prodána panu Žvejkalovi, který tam postavil dům čp. 151 a později truhlářskou dílnu. Pro nedostatek prostoru byl 1. 8. 1922 otevřen nový hřbitov "Na Závěrce" a stávající uzavřen.