Žižkův dub

Žižkův dub na Myšlíně patří k našim nejmohutnějším dubům pojmenovaným podle husitského hejtmana Jana Žižky a zároveň je jeden z nejstarších stormů ve středních Čechách.

13-08-29-Zizkkuv-dub 30

Roste u dvora (zámečku) za osadou Myšlín, která je dnes součástí blízkých Mnichovic.
Základní údaje

název: Žižkův dub, Myšlínský dub
druh: dub letní (qercus robur)
výška: cca 17m
obvod: cca 7m
věk: 600 - 800 let (1100 let pověst)
souřadnice: 49°56'10.03"N, 14°44'29.15"E
mapa

Stav stromu a údržba

Strom má velmi mohutný kmen s dutinou, která je otevřená od země (v současnosti krytá mříží). Druhý otvor do dutiny (z opačné strany kmene) je menší a zdá se, že pomalu zarůstá. Koruna je rozložitá, ale nižší.


Historie a pověsti
Nejstarší pověsti tvrdí, že dub existoval už v době, kdy staří Slované chodili na pohanské obětiště u dnešních Zvánovic. Obětiště zrušil Bořivoj I (zemřel kolem roku 890). Dub by tak musel být 1100 let starý. Zdá se pravděpodobné, že tato pověst stáří stromu výrazně zveličuje.

Známější je příběh z husitských dob, konkrétně z roku 1421 o tažení k Českému Brodu. Na Myšlínském dubu byl údajně oběšen kněz Petr z Cimburka. Ten se zde setkal s Janem Žižkou (znali se ze dvora), aby orodoval za Mnichovice, ale byl usvědčen jako zvěd a na místě odsouzen a popraven. Nakonec se ukázalo, že zvěd byl ve skutečnosti voják, který Cimburka usvědčil... Mnichovice ale zůstaly ušetřeny.

Další zajímavosti
Žižkův dub můžete vidět v televizním pořadu Paměť stromů, konkrétně v dílu č.7: Žižkovy stromy. V roce 2004 se uvažovalo o zbudování naučné stezky s odbočkou k Žižkovu dubu.

13-08-29-Zizkkuv-dub 1 13-08-29-Zizkkuv-dub 2 13-08-29-Zizkkuv-dub 5 13-08-29-Zizkkuv-dub 6
13-08-29-Zizkkuv-dub 8 13-08-29-Zizkkuv-dub 9 13-08-29-Zizkkuv-dub 10 13-08-29-Zizkkuv-dub 11
13-08-29-Zizkkuv-dub 12 13-08-29-Zizkkuv-dub 14 13-08-29-Zizkkuv-dub 7 13-08-29-Zizkkuv-dub 15
13-08-29-Zizkkuv-dub 21 13-08-29-Zizkkuv-dub 13


Přírodní zajímavosti

bozkovske-jezirko Božkovské jezírko
Chráněné území Božkovské jezírko má rozlohu 1,29 ha a chráněným územím bylo vyhlášeno v roce 1988. Božkovské jezírko je srážkovou vodou sycené jezírko na nepropustném podkladu v terénní sníženině s vyvinutými mokřadními společenstvy. Význam přírodní památky tkví také v poskytování útočiště ptactvu a obojživelníkům, kteří v okolní krajině nenacházejí vhodná stanoviště. Z vyskytujících se druhů je možno jmenovat čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo) nebo skokana hnědého (Rana temporalis). V centrální části jsou tůně s rákosinami a součástí chráněného území jsou i původní olšové porosty. Významný je výskyt kosatce žlutého (Iris pseudacorus), bublinatky obecné (Utricularia vulgaris), okřehku trojbrázdového (Lemna trisulca) či kruštíku širolistého (Epipactis helleborina). Vyskytují se zde i vzácné druhy bezobratlých.
Čerpáno ze stránek: www.mnichovice.eu


Významné a památné stromy

 13-08-29-Zizkkuv-dub 30

Žižkův (myšlínský) dub
Dub je starý několik set let (800) a nachází se u myšlínského dvora. Dle pověsti měl pod ním tábořit Jan Žižka z Trocnova, když táhl na Český Brod.


Lípy na Masarykově náměstí

Lípy byly vysázeny v roce 1898 na počest 50. výročí panování Františka Josefa I. (Původně bylo vysázeno 19 stromů).

Lípa "Svobody" na Masarykově náměstí
Původní lípa byla vysazena 13. dubna 1919, ta však uschla, a tak byla 1. července 1927 vysazena nová.

Lípa spisovatele Josefa Konráda na Masarykově náměstí
Tato lípa byla vysazena vedle lípy "Svobody" 20. dubna 1921.

Lípy na mostě přes Mnichovku
Lípy byly vysazeny v roce 1882 na památku sňatku tehdejšího korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií. Jedna z lip byla v roce 2011, kvuli špatnému stavu, poražena.

Byvaly-hrbitov-lipy
Lípy na bývalém hřbitově (za hasičským domem)
Lípy sem byly vysazeny v roce 1815 v době, kdy zde byl hřbitov.


Topol-u-stavebnin-2013 Kanadský topol u bývalého rybníka u Dolního mlýna
Topol byl vysazen v roce 1865.


Památný dub na hrázi Zittova rybníka

______________________________________________________________________________

Mnichovické stromy

Ze starých kronik víme, že již od nejstarších dob byla existence lidí spojena se stromy. Tak i obyvatelstvo zdejšího území, které bylo prostoupeno hustým porostem dubů a buků, čerpalo obživu ze stromů. Byli to dřevorubci a uhlíři. Činností lidízemědělců- byly lesní porosty přetvářeny na pole. Lesy zmizely.
Na počátku 20. století se objevily snahy volné prostory a zejména svahy kolem Mnichovic zalesnit. Zásluhu o uskutečnění záměru měl Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Mnichovicích (Okrašlovací spolek). Jeho členové vysázeli tisíce sazenic nejvíce listnatých, ale i jehličnatých stromů. Sázely se však i ovocné stromy - aleje u silnic, okrasné stromy, keře u nádraží a kolem koupadla. Za celou dobu působnosti osázel okrašlovací spolek pusté stráně v okolí Mnichovic 310.000 stromy.


Mnohé stromy- dnes označované jako významné či památné stromy byly sázeny při různých příležitostech.
Na paměť dvacetiletí od morové rány v Mnichovicích v r. 1713 byla v roce 1733 na náměstí postavena socha Panny Marie Svatohorské a kolem ní vysazeny 4 lípy
Skupiny - nejčastěji 4 lip bývaly vysazovány při založení hřbitova. Tak vznikla skupina lip pod ZŠ, kde býval hřbitov (vysazeny roku 1815) a skupina lip
na stávajícím hřbitově (vysazeny roku 1922)
Na počest sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií byly roku 1882 zasazeny dvě lípy u mostu přes Mnichovku.
Na počest 50. výročí panování rakouského císaře Františka Josefa I. bylo v r.1898 vysazeno stromořadí 19 lip v dolní části náměstí.
Na počest vzniku samostatného Československa byla 13. 4. 1919 na náměstí vysazena „Lípa Svobody“. Když uschla, byla 1. 7. 1927 vysazena druhá lípa Svobody.
Na paměť mnichovického rodáka a spisovatele Josefa Deograda Konráda byla vedle Lípy Svobody vysazena 20.dubna 1921 Konrádova lípa
Na počest 50. výročí vzniku Československé republiky byly ve všech částech obce vysazeny „Lípy Svobody“ (v Kunické ulici v dnešním Parku J. Holíka, na
Božkově v parčíku u návsi a na Myšlíně před hotelem Myšlín.)


V Mnichovicích jsou i významné stromy, které si zaslouží úctu vzhledem ke svému věku.
Je to např.: Kanadský topol, který se nachází na hrázi bývalého rybníka u Dolního mlýna - dnes u stavebnin na silnici k Mirošovicům, vysazen byl roku 1865.
Žižkův dub na Myšlíně, k němuž se váže pověst o J anu Žižkovi. Stáří dubu se odhaduje na několik stovek let.
Skupina 4 lip kolem kříže na Božkově byla vysazena roku 1856.
Mnohé stromy, které bývaly ozdobou


Mnichovic byly odstraněny protože „překážely nebo ohrožovaly bezpečnost“.
Jsou to např.: Mohutná vrba v ohybu Mnichovky u č.p. 28
Skupina vzrostlých topolů u můstku přes Mnichovku u hřiště plážového volejbalu
Lipová alej na hrázi někdejšího rybníka Halašák, při silnici 508/II
Památná lípa u mostu přes Mnichovku byla nebezpečná.

Výsadba nových stromů však chybí. Poslední sázení podél silnice do Mirošovic bylo v 80. letech.
Dnes není výsadba žádná. Stromy se spíše kácejí.


Karel Dražil (kronikář města) - In Život Mnichovice 6/2011


 

Kříže a pomníky

Namesti1-2013 8


Pomník občanů padlých v I. A II. světové válce na Masarykově náměstí
První pomník sem byl umístěn 8. 9. 1921. Po druhé světové válce byl tento pomník odstraněn a na jeho místě byl vybudován nový pomník. Horní část starého pomníku byla uložena nejprve v budově staré pošty a později v budově staré školy.

 pomnik-namesti

Pomnik-u-hasicarny-2013


 V roce 1998 byla přenesena na bývalý hřbitov - do parku za hasičský dům. V roce 2000 byl památník přemístěn vedle hasičského domu.K oslavám 120. výročí JSDH v roce 2002 byl posunut o cca 3m zpět, byl posazen na betonový podstavec a byly k němu vybudovány schůdky.

pomnik-hasicarna
Původní umístění památníku
 stefanikova-mohyla  


Štefánikova mohyla

Nachází se na Šibeničkách. Byla odhalena 29. května 1919 mnichovickým Sokolem jako památník M. R. Štefánika.

 Misijni-kriz-2013 2  

Misijní kříž
Od roku 1911 stojí u kostelní zdi na náměstí.


 novy-kriz-most-2013  

Kříž na mostě
Kříž sem byl umístěn při dostavbě mostu v roce 1856. Kříž stál zpočátku uprostřed mostu na široké zdi, která lemovala vozovku po obou stranách. V osmdesátých letech, při generální rekonstrukci mostu byl kříž přemístěn na začátek mostu.
Kříž byl v roce 2012 zničen vandaly a byl nahrazen novým.

kriz-na-moste
Původní kříž zničený vandaly

 13-08-29-Kriz-na-rozcesti-Myslin-Struharov 2  

Kříž na rozcestí (Struhařov-Myšlín)
Na tomto místě stával od nepaměti dřevěný kříž. Ten byl v roce 1861 zničen vichřicí, a tak sem byl ze sbírky občanů postaven nový kamenný kříž. V roce 1956 byl tento kříž neznámým pachatelem rozbit. V současné době zde stojí kříž, který vznikl z podstavce bývalého pomníku padlých a kříže ze zrušeného hrobu z Jánského náměstí.

kriz-na-rozcesti
   

Klokočenský kříž ("Na Dubině")
Kříž pochází z roku 1884 a nachází se na cestě z Koloděj do Klokočné.


 bozkovsky-kriz  

Božkovský kříž
Kříž pochází z roku 1856


 

Nenadálův kříž (na Vráži)
Kříž zde stojí od roku 1902 na paměť tragické smrti Matěje Nenadála, kterého zde přejelo splašené spřežení.

 

 

 

 

 

 

 

 Kulturní památky a zajímavosti

Namesti-2013 33 Kostel Narození Panny Marie
V Kosmově kronice sázavský mnich, který po smrti Kosmově samostatně v kronice pokračoval, píše, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony – Jan, Burian a Hodinář, jeden menší a hodiny.

23. srpna 1746 vypukl v Mnichovicích požár. Popelem lehlo pře dvacet domů a kostel. Na základy byl postaven nový kostel ve stylu selského baroka. Vysvěcen byl 8.září 1754 pražským biskupem Antonínem Vokounem.

Kostel je  postaven v selském baroku. Je to jednolodní kos­tel s kulatým presbytem, který je pozůstatkem dřívějšího go­tického kostela, další pozůstatek je podpěrný systém za hlavním oltářem.
Ke kostelu jsou připojeny dvě postranní kaple, epištolní je zacloněna rozlehlým štítem.
Hlavní průčelí zdobí volutový štít s bohatým římsovím. Zde je hlavní vchod do kostela. Nad ním je znak patrona kostela rodu Khevenhüllera-Metsche, tento znak je tesán do červeného mučitského kamene.
Průčelí, vedoucí na náměstí, je velice zdobné s rozložitým štítem a vytváří zdánlivě hlavní průčelí. Uprostřed je zazděný výklenek, který je pozůstatkem původního románského kostela. Nad výklenkem jsou sluneční hodiny, které zde byly namalovány v době, kdy městečko nemělo peníze na zřízení mechanických hodin.

Pod hlavním oltářem je krypta, která je také pozůstatkem původního gotického kostela, možná dokonce i bývalé bazili­ky.
Seznam v kryptě pohřbených: „Podle původních úmrtních knih při témže chrámu se naléza­jících sestaven byl v r. 1852 kaplanem Josefem Ludvíkem a děkanem V. Krameriem potvrzený Hodnověrný seznam všech ve kryptě děkanského chrámu Páně městečka Mnichovic v Pánu od­počívajících:
20.3.1699 pohřbena byla první do sklípku Salomena Lidmila, matka J. M. Pána Kropáče.
29.1.1714 pohřben jest urozený a statečný rytíř Pán Josef Kalhardt ze Sternfeldu, věku svého maje 30 let.
16.9.1719 Magdalena Najíčová, mater J. M. Pána faráře Matěje Najíče.
12.10. 1719 P. Jiří Janoušek, slovutný bývalý primátor městečka.
28.2.1721 pohřbena ctná a šlechetná matrona Anna Benešová, pozůstalá vdova po důchodním v Ješticích.
29.10.1728 pohřben mnoho poctivý panic a mládenec Rudolf Novák v stáří okolo 62 r.
6.5.1738 šlechetná a poctivá matrona Dorota, manželka pana Antonína Hasapaše, panského šenkýře v Mnichovicích a pohřbena v kostele pod kruchtou v stáří okolo 68 let.
16.8.1738 pan Antonín Hasapaš, šenkýř na panské hospodě pohřben ve sklípku pod oltářem v stáří svém 48 let, při jehož pohřbu přítomno bylo 11  kněží a lidu obecního nesčíselný počet.
1.4.1756 Důstojně velebný Pán Matěj Frant. Najič, který celých 42 let zde působil, zasloužilý a nejhodnější farář, který kostel vystavěl. Plný  zásluh duši svou Stvořiteli odevzdal a s velikým pláčem v kryptě pochován byl.
9.6.1762 Illustrisima Joanna baronesa Stařímská z Liebsteinu v 33 roce.
17.12.1776 Václav Leopold Stařímský z Liebsteinu, pán na Chlumu a Lomnicích v stáří 70 let.

Fara-2013 3 Fara
První farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem, tedy ve 30. letech 14. století. Byla dřevěná a měla doškovou střechu. V zápisu z roku 1629 je zmínka o přístavbě světničky na sloupech. Z roku 1720 zase pochází zápis od P. Najiče: „.. tu stojí jedna světnička spolu s dřevěným stavením, již celé od červů prožrané, takže v tom nebezpečno je pobývati.“
Současná farní budova byla postavena v letech 1721-2. V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby u oken a dveří.
V roce 1912 byl zrušen průjezd. Poslední větší opravy proběhly v roce 1971. Pozemek byl k faře , se souhlasem Komorního hrádku, připojen v roce 1668 od gruntu číslo 17. Ovocný sad zde byl vysázen v roce 1836 děkanem Fenersteinem.


husuv-sbor-2013 Husův sbor
Husův sbor církve Československé byl vybudován v letech 1926-1928. Slavnostního otevření 1. července 1928 se zúčastnil i patriarcha Gustav Procházka.
Do věže byly umístěny dva zvony: menší, který darovaly školní děti, nesl nápis „Jan Amos Komenský – dar školní mládeže 1918-1928“ a znak kalicha. Větší zvon nesl státní znak a nápis: „T. G. Masaryk 1918-1928 – Dar sesterského sdružení.“ Oba zvony byly zhotoveny pražským zvonařem Diepoldem. Větší zvon byl za druhé světové války zrekvírován. V roce 1966 byl zakoupeny zvon nový.
Průčelí zdobí tři vitrážová okna, která zobrazují: Jana Žižku, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.


Svaty-Jan-Nepomucky-2013 2 Socha sv. Jana Nepomuckého na Jánském náměstí
V roce 1634 Mnichovice dostaly barokní sochu svatého Jana Nepomuckéko.  Socha původně stála o několik metrů blíže domu čp. 126. V roce 1941 byla kvůli zvýšení terénu posunuta na nynější místo. Příjmení dárce je vytesané na spodní části pod­stavce, ale již je spatně čitelné. Původně měla socha kolem hlavy pět zlatých hvězdiček, které nyní chybí. Na podstavci je chronogram, ve kterém je skryt rok darování sochy
Chronogram:

K VIetssI sLaVIe
a pobozonostI sVatIho
Jana tento obraz VIhotoVItI
DaL MatIeolän frantissek.

Svaty-Jan-Nepomucky-2013 7


morovy-sloup-2013 4 Morový sloup
V roce 1713 vypukl v Mnichovicích opět mor. Na paměť ukončení moru byla na náměstí postavena barokní socha Panny Marie Svatohorské – Morový sloup. Socha je charakteristická pro počátek 18.století - sto­jí na hladkém sloupu, okolo je ohrada s kuželovou balustrá­dou. Roku 1898 byl sloup restaurován. Okolo sochy stály čtyři mohutné lípy, které byly vyvráceny velkou vichřicí 1. srpna 1927. Socha byla znovu vysvěcena 7. srpna 1994 biskupem Škarvadou.
morovy-sloup-2013 1


Zittuv-mlyn-2013-1-2013 2
 
Zittův (Horní) mlýn
Mlýn patří k nejstarším mnichovickým budovám. Z historickým písemností se dozvídáme, že zde stál již v roce 1600. Mlýn původně patřil Komornímu Hrádku a proto nebyl veden v obecních gruntovních knihách. V roce 1656 ho od hraběte Jana Valdštejna koupil Václav Bína. Po jeho smrti připadl jeho synovi Matěji, ten ho 23. 3. 1720 prodal Matěji Janovskému, který koupil i dolní mlýn tzv. Podmnichovický. V roce 1772 koupil mlýn Josef Ševl. V roce 1845 patřil mlýn Karlu Davidovi a ten ho 3. listopadu 1873 prodal Václavu Zittovi z Ládví.

Původně byl mlýn poháněn vodou z rybníka Koloděje, ten se však 1. července 1735 protrhl a již nebyl obnoven a tak byl pro mlýn vybudován rybník vlastní. Mlýn sloužil až do 4. prosince 1942.
V současné době je mlýn rekonstruován.
Stranky Zittova mlýna
Zittuv-mlyn-2013 11

Hřbitov
S kostelem souvisel vždy i hřbitov, proto i v Mnichovicích byl původní hřbitov před kostelem, a to v místech, kde se dnes nachází pomník padlých. Po přestavbě kostela v roce 1754 vyrostla před kostelem vysoká zeď a hřbitov byl rozšířen za kostel. V roce 1770 byly patentem císaře Josefa II. hřbitovy kolem kostelů zrušeny. V Mnichovicích byl otevřen hřbitov až počátkem 19. století v místech, kde je dnes "Požární dům" a za ním se nacházející park. Na nově zřízený hřbitov se pochovávalo od roku 1815. V roce 1840 byl rozšířen až k potoku na Jánském náměstí. Na začátku tohoto století byla část (tj. asi 60 let uzavřená první část hřbitova) prodána panu Žvejkalovi, který tam postavil dům čp. 151 a později truhlářskou dílnu. Pro nedostatek prostoru byl 1. 8. 1922 otevřen nový hřbitov "Na Závěrce" a stávající uzavřen.