Czech Point

ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL je asistovaným místem výkonu Veřejné Správy, zde můžete zažádat o výpisy veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.


CzechPoint poskytuje:
Výpis z Katastru nemovitosti
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Insolvenční rejstřík
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
Městský úřad Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

Informační centrům Mnichovice
Pondělí    8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Úterý       8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Středa     8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Čtvrtek    8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek      8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Sobota    8.00 - 12.00    13.00 - 12.00

Pracoviště matriky a evidence obyvatel
Pondělí    8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Středa     8.00 - 12.00    13.00 - 17.00

Ceníky služeb CzechPoint
Výpis z Katastru nemovitosti
Co potřebujete: katastrální území a číslo listu vlastnictví

nově děláme i výpis z katastrální mapy

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)
Zaplatíte:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Výpis z rejstříku trestů
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti.
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
 
Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Insolvenční rejstřík
je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré důležité informace týkajících se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Co potřebujete: IČO (identifikační číslo příslušné hledané organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Datové schránky
elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim.
Zaručená komunikace s orgány veřejné moci.
Autorizovaná konverze dokumentů

Od 01.01.2010 mohou majitelé datových schránek prostřednictvím pracovišť Czechpoint povolit doručování datových zpráv od jiných fyzických, podnikajících fyzických osob nebo právnický osob - tzv. komerčních zpráv.

Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou, a to i do vlastních rukou.
Zpráva, doručená prostřednictvím datové schránky, má stejnou váhu jako jím podepsaný dokument v listinné podobě.
Datová schránka není e-mailová schránka, zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je po 10 dnech považována za doručenou, aniž by ji adresát musel otevřít.

Potvrzení o dodání a doručení datové zprávy:

Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva dodána do datové schránky adresáta, fakticky dojde k dodání v okamžiku odeslání datové zprávy, takže dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.

Doručenka je vytvořena v okamžiku, kdy je datová zpráva považována za doručenou. To nastane buď přihlášením adresáta do své datové schránky, nebo po uplynutí 10 dnů (doručení fikcí). Doručenka obsahuje informaci o tom, zda bylo doručeno přihlášením či fikcí.

Datová schránka není dlouhodobým úložištěm, obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení.

Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku vznikají datové schránky automaticky, nemusí si o ně žádat a ani je aktivovat. Přístupový kód přijde v dopise jejich statutárnímu zástupci.
Fyzické osoby včetně podnikatelů mohou o zřízení schránky požádat dobrovolně, datová schránka bude zřízena zdarma do tří dnů.

Elektronický podpis obecně není potřeba. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Jsou však případy, kdy zákon uznávaný elektronický podpis vyžaduje, obecně se jedná o typy podání, která v listinné podobě vyžadují ověřený podpis. Proto je fyzickým osobám, které si dosud kvalifikovaný certifikát nepořídily a které chtějí zřídit datovou schránku doporučeno si kvalifikovaný certifikát pořídit.

Kvalifikované certifikáty vystavují tzv. akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb, jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelených-akreditací
Web: www.datoveschranky.info

Autorizovaná konverze dokumentů
Používá se tam, kde je nutné převést dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes používá ověřená kopie.

Typické příklady:
1. K podání, odesílaném prostřednictvím datové schránky, je nutno přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který existuje jen v listinné podobě.
2. Z nějakého důvodu je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu, který byl doručen prostřednictvím datové schránky.

Zaplatíte:
30,- Kč za první stránku
30,- Kč za každou další i započatou stránku

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
200,- Kč (poprvé zdarma)

Czech Point Tisk E-mail
ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL je asistovaným místem výkonu Veřejné Správy, zde můžete zažádat o výpisy veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

CzechPoint poskytuje:

Výpis z Katastru nemovitosti
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Insolvenční rejstřík
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
Městský úřad Mnichovice

Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

Informační centrům Mnichovice

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota  8.00 - 12.00 13.00 - 12.00

 

Pracoviště matriky a evidence obyvatel

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Ceníky služeb CzechPoint 

Výpis z Katastru nemovitosti
Co potřebujete: katastrální území a číslo listu vlastnictví

Zaplatíte:
50,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete:
IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

Výpis z rejstříku trestů
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,

zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti
Zaplatíte:
50,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení

Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti.
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
 

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Insolvenční rejstřík
je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré důležité informace týkajících se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete: IČO (identifikační číslo příslušné hledané organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Datové schránky
elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim.

Zaručená komunikace s orgány veřejné moci.
Autorizovaná konverze dokumentů

Od 01.01.2010 mohou majitelé datových schránek prostřednictvím pracovišť Czechpoint povolit doručování datových zpráv od jiných fyzických, podnikajících fyzických osob nebo právnický osob - tzv. komerčních zpráv.

Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou, a to i do vlastních rukou.
Zpráva, doručená prostřednictvím datové schránky, má stejnou váhu jako jím podepsaný dokument v listinné podobě.
Datová schránka není e-mailová schránka, zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je po 10 dnech považována za doručenou, aniž by ji adresát musel otevřít.

Potvrzení o dodání a doručení datové zprávy:

Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva dodána do datové schránky adresáta, fakticky dojde k dodání v okamžiku odeslání datové zprávy, takže dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.

Doručenka je vytvořena v okamžiku, kdy je datová zpráva považována za doručenou. To nastane buď přihlášením adresáta do své datové schránky, nebo po uplynutí 10 dnů (doručení fikcí). Doručenka obsahuje informaci o tom, zda bylo doručeno přihlášením či fikcí.

 

Datová schránka není dlouhodobým úložištěm, obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení.

Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku vznikají datové schránky automaticky, nemusí si o ně žádat a ani je aktivovat. Přístupový kód přijde v dopise jejich statutárnímu zástupci.
Fyzické osoby včetně podnikatelů mohou o zřízení schránky požádat dobrovolně, datová schránka bude zřízena zdarma do tří dnů.

Elektronický podpis obecně není potřeba. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Jsou však případy, kdy zákon uznávaný elektronický podpis vyžaduje, obecně se jedná o typy podání, která v listinné podobě vyžadují ověřený podpis. Proto je fyzickým osobám, které si dosud kvalifikovaný certifikát nepořídily a které chtějí zřídit datovou schránku doporučeno si kvalifikovaný certifikát pořídit.

Kvalifikované certifikáty vystavují tzv. akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb, jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelených-akreditací
Web: http://www.datoveschranky.info/

Autorizovaná konverze dokumentů
Používá se tam, kde je nutné převést dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes používá ověřená kopie.

Typické příklady:
1. K podání, odesílaném prostřednictvím datové schránky, je nutno přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který existuje jen v listinné podobě.
2. Z nějakého důvodu je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu, který byl doručen prostřednictvím datové schránky.

Zaplatíte:
30,- Kč za první stránku
30,- Kč za každou další i započatou stránku

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

200,- Kč (poprvé zdarma)