Přehled majitelů Mnichovic

(1037 – 1055) ? -1421 Sázavský klášter
1421 - 1422 Husité
1422 - 1436 Vilém Kostka z Postupic — český šlechtic, diplomat a válečník
V roce 1421 v souvislosti s kandidaturou Vitolda Litevského na český trůn byl vyslán do Litvy. V roce 1423 se stal podkomořím pražského městského svazu. V roce 1431 jednal se Zikmundem Lucemburským. Roku 1453 se zúčastnil basilejského koncilu. O rok později přešel na stranu Zikmunda a vstoupil do dvorských služeb. V roce 1434 bojoval v bitvě u Lipan. Zemřel v roce 1436 při obléhání Hradce Králové.                      

1436 Mikuláš Trčka z Lípy
Získal Mnichovice od císaře Zikmunda. Avšak syn Vi­léma Kostky z Postupic. (Bohuš Kostka z Postupic) se proti tomu odvolal listinou z roku 1422, kdy by­ly Mnichovice dědičně dány jejich rodu.
1436 - 1449 Bohuš Kostka z Postupic
1449 - 1468 Zdeněk Kostka z Postupic
Bratr Viléma Kostka z Postupic. Byl přívržencem Ji­řího z Poděbrad. Za věrné služby byl jmenován krá­lovským mincmistrem a povýšen do panského stavu.
1468 - 10. 5. 1483 Zde vládli jeho synové Vilém, Zdenek, Jan a Bohuš. Spravovala je však jejich matka Anežka z Kaffunku. Ve své závěti Mnichovice darovala králi Vladislavovi II Jagellonskému.
1483 - 1510 Vladislav II Jagellonský - dal městečku znak a dva trhy.
1510 - 1516 Arnošt Leskovec z Cerekvice
Dostal Mnichovice darem od krále Vladislava II Jagellonského.
1516 - ? Albrecht Rendl z Úšavy
? - 1525 Ludvík Zajímač z Kunštátu
Mnichovice odkoupil, ale brzy se zadlužil a musel je přenechat svému věřiteli panu Jaroslavu ze Šellenberka a na Kosti.
1525 – 1550 Jaroslav ze Šellenberka a na Kosti
Byl nejvyšší komorník Království českého. V této době požár zničil větší část Mnichovic.
1550 - 1554 synové pana Jaroslava ze Šellenberka a na Kosti
1554 - 1576 Mnichovice koupil Jan z Valdštejna.
V držení tohoto rodu zůstaly téměř 200 let. Jan z Valdštejna byl nejdříve nejvyšší sudí později nejvyšší komorník království českého.
1576 – 1618 ? Adam ml. z Valdštejna
Stal se místodržícím království českého, přestože byl utrakvistou, postavil se za císaře Matyáše. To se nelíbilo českým stavům a tak byl z Čech vypovězen na začátku třicetileté války (1618 – 1648).
?1618 - 1621 Mnichovice byly ničeny vojenskými hordami a při­vedeny na mizinu.
1621 - 1638 opět Adam ml. z Valdštejna
Napomáhal při obnovování katolické víry. Kněz v teto době zde byl jezuita Jan de Gáza.
1638 - 1676 Jan z Valdštejna (syn) nyní již hrabě
V této době Mnichovice plenili Švédové.
1676 - 1708 Jan Karel z Valdštejna (syn)
1708 - 1713 Jan Václav z Valdštejna (syn) - kanovník olomoucký
1713 - 1722 František z Valdštejna (strýc)
1722 - 17. 11. 1733 František Josef z Valdštejna
17. 11. 1733 - 1848 Mnichovice prodal Janu Adolfu hraběti z Metsche. Pak zde byla jeho dcera Marie Karolina z Metscke. Ta se provdala za Jana Josefa hraběte z Khevenhülleru. Tento rod měl velkou zásluhu na vybudování nynějšího kostela, neboť když v roce 1746 vyhořel, zmenšil poddanské dávky a roboty, aby mohl být vybudován nový kostel.
1848 Mnichovice se osamostatnily.
2000 Mnichovice se staly městem