Historie školství

Skola-17-stol
Takto nějak vypadala první
mnichovická škola (17. stol.)

V místních archivních dokumentech je první zmínka o škole v Mnichovicích z roku 1615, kdy tzv. rektor školy Andrejs Nedvědovský prodal Chládkovský grunt (čp. 136) a rok potě koupil grunt č. 4 (čp 10). Školy v té době, až na malé výjimky, byly školami farními, správci byli kněží a byly zřizovány při kostelech. Jako kantoři na těchto školách působili většinou vojenští vysloužilci. Kromě náboženství se vyučovalo tzv. triviu, tj. čtení, psaní  a nejjednoduším počtům. Kantor byl osvobozen od roboty, ale jeho přijmy byly velmi malé. Své hmotné postavení si vylepšoval pomocí v kostele, např. natahoval věžní hodiny, pomáhal faráři při jeho hospodaření a přivydělával si hudbou. Kantor zdejší školy měl deputátní pole o výměře necelého hektaru. Teprve v roce 1768 se jeho poměry zlepšily zásluhou komornohrádecké hraběnky Karolíny z rodu Khevenhüller-Metsch, která zřídila nadaci z kostelního jmění a ze svého důchodu, z níž dostávali kantoři na jejích patronátních školách deputátní přídavek (obilí, dříví a pivo). Vzdor tomu se ještě v roce 1841 pro velkou bídu vystěhoval učitelský pomocník Jan Koula s celou rodinou do Ameriky.
Původní školní dřevěná budova stála za kostelem, se kterým v roce 1746 vyhořela. Místo po vyhořelé škole přenechala obec na rozšíření hřbitova, za což měla dostat z farního jmění 100 zlatých na stavbu nové školy. Trvalo však ještě 22 let, něž došlo ke stavbě. Po celou tuto dobu se většinou učilo jen v zimě po chalupách. Teprve v roce 1768 byl pro stavbu nové školy zakoupen pozemek od gruntu Matěje Řeřichy (čp. 63) a zednický mistr Cvikr zde postavil školu novou (čp 62). Byla to malá budova, která postupen času velmi zchátrala tak, že když v Mnichovicích nastoupil děkanský úřad kněz Vojtěch Kramerius, nalezl ji ve velice ubohém stavu. Začal se hned zasazovat o stavbu školy nové. Krajský hejtman z Kouřimi, který na Krameriovo pozvání školu navštívil, ustrnul nad jejím prabídným stavem. V zápise o tom čteme:"... škola stojí na zapadlé, travnaté cestě, vedoucí od severu městečka. Je postavena z kamene jen na hlínu, krytá šindelem, celá na spadnutí. skola-1768-Husova-ulice
Škola v Husově ulici - rok 1768

Má jedinou učební místnost s 8 lavicemi, která pro naproti stojící zeď a malá okna je tmavá a působí trapným dojmem. Dále škola obsahuje jednu úzkou obytnou světničku pro učitele a kuchyň. Z předsíňky o rozměrech 6 čtverečných stop vedou uboze stlučené schody na půdu. Strop ve školní světnici je podepřen na více místech, aby se nezřítil....". Hejtman sice nařídil přitomnému zástupci komornohrádeckého patrona, aby ještě na jaře roku 1840 bylo započato se stavbou nové školy, trvalo však ještě několik let, než opravdu ke stavbě došlo. Bylo to jen zásluhou neúnavného děkana Krameria, který se svými stálými peticemi požadoval na úřadech a u vlivných osob realizace stavby nové školy. Vyučování v té době již pro nezpůsobilost školní budovy probíhalo také v chalupě č. 4. Obec však neplatila řádně majiteli chalupy panu Zimovi nájemné, tak majitel vystěhoval školní zařízení na ulici. Z dopisů děkana Krameria možno citovat: "...ústav školní ve zdejším sídle městském v přebídném stavu vězí, učiliště tohoto městečka, tato nejprvotnější štěpnice ctnostných mravů občanstva, na tom nejnižším stupni stojí a budova školní spíše tmavé jeskyni a špeluňce zvěře se podobá, zřícením hrozí....", "... již 15 let se jedná o stavbě školy, ale jenom ustavičné časožerné a k cíli nevedoucí komise se drží a ubohé školství zůstává v přebídné nížině..." a v jiném dopise zase: "... může-li za to děkan mnichovický, že patronacie knížecí na Hrádku Komorném pro zdejší školu nic neučiní a při všech těch útrapných a časožerných komisích nikdy svou duševní žízeň po řádném učilišti dosáhnout nemůže?".

skola-stara-puvodni-vzhhled
Škola postavená v roce 1861
původní vzhled

 Po těchto všech útrapách bylo v lednu roku 1858 dosaženo závazného rozhodnutí o stavbě nové školy. Byla získána chalupa od Jana Sedláčka (čp. 61), výměnou za objekt původní školy (čp. 62) a za peněžní doplatek. Chalupa byla zbourána a v říjnu roku 1860 byl položen základní kámen ke stavbě školy. S vlastní stavbou bylo však započato až na jaře roku 1861 a 8. září téhož roku byla za hlaholu zvonů, střelby z hmoždířů a veliké slávy škola otevřena. V budově této školy se učilo až do roku 1967, kdy byl na ni vydán havarijní výměr. Přes velký počet dětí zůstala škola až do roku 1865 jednotřídní s pobočkami. V dalších letech byla postupně měněna, až v roce 1918 byla prohlášena definitivně za pětitřídní.

Hned v prvních letech samostatného státu usilovala mnichovická obec o otevření měšťanské školy, která v té době byla v našem okolí pouze v Uhříněvsi, Říčanech a Benešově. Nedostatek vhodných učeben však bránil vyhovění tomuto požadavku a na novostavbu nebylo dostatečné množství finančního prostředků. Většina obecního zastupitelstva odmítla dát souhlas k potřebné půjčce. Obec zajistila provizorní učebny úpravou bývalého hostince Na radnici (budova bývalé pošty na náměstí) a adaptací tanečního sálu v Panské hospodě. Výnosem tehdejší zemské rady. v Praze ze dne 20. září 1922 byla v Mnichovicích zřízena smíšená měšťanská škola (tj. pro chlapce i divky) prozatím s I. a II. ročníkem.

Nově zřízená měšťanská škola měla učebny v budově původní školy čp. 61 a obecná škola Na radnici a v Panské hospodě. Po dobu 9-ti let bylo neustále jednáno o stavbě nové školní budovy. Nejdřívě bylo uvažováno o nástavbě patra na budově radnice, později o koupi a adaptaci Čeřovky. Žádný z uvedených návrhů dokonale neřešil potřeby školy, proto bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto o vypsání konkurzu na zhotovení projektu nové školy, pro jejíž stavbu byl uvolněn obecní pozemek za bývalým hřbitovem, Stavba byla zahájena 15. března 1930 a již 17. února 1931 byla kolaudována. slavnostně byla otevřena 16. května 1931. Od té doby sloužily potřebám školy budova čp. 61 a nově otevřená budova. skola-1931
Škola z roku 1931
skola-pristavba
Přístavba z roku 1974
Koncem 50. let a začátkem 60. let začala být situace v naší obci opět kritická. Počet žáků z Mnichovic a přiškolených obcí vzrostl a počet učeben nestačil. Vyučovalo se proto v budově Čeřovky a potřebám školy sloužil i rodinný dům v Nádražní ulici (čp 130). Další problém byl havarijní stav staré školy. Po sto letech tak vznikla potřeba stavby nebo přístavby školy. Po vleklých jednáních místních představitelů, tehdejšího ředitele Jaroslava Pečenky, předsedy národního výboru Václava Müllera a předsedy školské komise ing. Antonína Řeřábka, s představiteli okresu Praha-východ bylo docíleno toho, že budova školy v Bezručově ulici bude přistavěna.

Se stavbou bylo započato v roce 1967-68. Přístavba byla slavnostně otevřena při přítežitosti 840. výročí obce, 9. května 1974. stavba však měla ještě různé nedodělky, které se odstraňovaly v příštích třech letech. Po otevření přístavby se výuka soustředila pouze do této školní budovy. Místnosti dosud využívané školou byly převedeny pro jiné účaly. Stará škola jako dům pro potřeby mimoškolního vzdělávání, Osvětový dům, v roce 1997 byla budova prodána a sloužila jako obchodní dům Mnich. Jelikož škola již svou kapacitou nedostačovala byla v roce 2013 budova koupena zpět a bude opět sloužit jako škola.

Místnosti v Čeřovce využívá Místní knihovna.

skola-namesti-rekontrukce-2013

 V roce 2014 byla škola zateplena v tomt roce byla započata i nástavba školy.

Škola na náměstí v roce 2013
- po rekonstrukci

skola-2013 1

Skola-nova-fasada-2014